საქართველოს პრეზიდენტი
პრეზიდენტის სამდივნო
საპარლამენტო მდივანი
საპარლამენტო მდივნის მოადგილე
მრჩევლები
ადმინისტრაციის უფროსი
კომუნიკაციის სამსახური
პროტოკოლის სამსახური
ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე
დაჯილდოების, მოქალაქეობისა და შეწყალების საკითხთა სამსახური
იურიდიული სამსახური
კორესპონდენციის მართვისა და მოქალაქეებთან ურთიერთობის სამსახური
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
საფინანსო სამსახური
შესყიდვების სამსახური
ლოგისტიკის სამსახური