საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს კონსტიტუციის 52-ე მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 78-ე მუხლისა და საქართველოს პრეზიდენტის 2019 წლის 26 ნოემბრის N556 ბრძანებულების შესაბამისად შეიწყალებს მსჯავრდებულებს, ასევე უფლებამოსილია სასჯელმოხდილ პირს შეწყალების აქტით მოუხსნას ნასამართლობა.