საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვებისა და შეწყვეტის საკითხებს წყვეტს „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად.